0,1A – 25.0 A 0,1 sn. – 20 sn

40A – 100 A 0,1 sn. – 20 sn

90A – 200 A 0,1 sn. – 200 sn